Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

1.    Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z przesłaniem kandydatury do umieszczenia jej w bazie rekrutacyjnej jest "FALLWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349039, NIP: 7811846734 reprezentowana przez: Kamil Magryta – Prezes Zarządu.

2.    Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu  prowadzenia postępowań rekrutacyjnych przez "FALLWORK" sp. z o.o. i przedstawiania Państwa kandydatury potencjalnym podmiotom poszukującym osób do współpracy.

3.    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO wobec wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
4.   Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Spółki, tj. pracownicy działu rekrutacji oraz osoby trzecie, tj. potencjalne podmioty poszukujące osób do współpracy, dla których "FALLWORK" sp. z o.o. prowadzi procesy rekrutacyjne, a z którym "FALLWORK" sp. z o.o. zawarła uprzednio umowy o współpracy.   

5.    Podmioty poszukujące osób do współpracy są w tym przypadku także podmiotami przetwarzającymi (zwanymi także Procesorem), którzy mają zawartą „umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych” z „FALLWORK” sp. z o.o. w celach m.in. rekrutacyjnych.

6.    Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania.

7.    Zebrane dane osobowe przechowywane będą od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonych przez "FALLWORK" sp. z o.o. rekrutacji pracowniczych, aż do momentu cofnięcia zgody lub żądania ich usunięcia.

8.    Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.    W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    Skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz skutkiem żądania usunięcia danych osobowych przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego będzie zakończenie procesu rekrutacyjnego z momentem złożenia takiego żądania.

11.    Państwa dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

12.    W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

13.    Aby uzyskać jakiekolwiek informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz kontaktować się do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@fallwork.pl, numer telefonu: 61 662 75 00, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych „Fallwork” sp. z o.o., ul. Piekary 26, 61-823 Poznań.