Polityka Prywatności

                                                                                                                                                            

REGULAMIN  KORZYSTANIA, POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES  STRONY  www.fallwork.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Definicje
 • Regulamin – niniejszy „Regulamin” określający  ogólne zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.fallwork.pl , w tym w szczególności wszelkich wgranych danych i usług dostarczonych Użytkownikowi oraz zasady ochrony  prywatności  Użytkowników  tej strony oraz politykę cookies.
 • www.fallwork.pl – publiczna strona internetowa zwana zamiennie Serwisem, służąca w szczególności do świadczenia Usług  przez „Fallwork” sp. z o.o., do którego mają pełny dostęp wszyscy użytkownicy Internetu. 
 • Administrator strony www.fallwork.pl –„FALLWORK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Fallwork” sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu (61-823 Poznań), ul. Piekary 26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349039, REGON: 301323859, NIP: 7811846734, reprezentowana przez: Kamila Magrytę.
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Korzystanie z Serwisu – każda aktywność Użytkownika w Serwisie.
 • Usługa lub Usługi – świadczone usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Korzystanie ze strony www.fallwork.pl jest dobrowolne i nie podlega opłatom.

 

WARUNKI PRZESŁANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Osoba, która przesyła zapytanie ofertowe powinna spełniać  następujące warunki:

 • być osobą w wieku powyżej 18 lat,
 • podać dane wymagane przez formularz
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki dane osobowe użytkownika pozostawione w formularzu trafiają do bazy danych Administratora i co przez niego przetwarzane w celu realizacji zapytania ofertowego i przyszłego zawarcia umowy. 

Osoby ubiegające się o dostęp do Serwisu oświadczają, że wszystkie informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym w ramach procedury uzyskania dostępu do Serwisu , są rzetelne i prawdziwe.

 

OBSŁUGIWANE PRZEGLĄDARKI
 1. Celem poprawnego działania Serwisu w tym Konta Użytkownik powinien korzystać z następujących wersji przeglądarek internetowych lub ich zaktualizowanej wersji:
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android Safari (iOS)
 • Windows Phone
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Wszelkie materiały i treści udostępnianie Użytkownikom  na stronie  www.fallwork.pl są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej,  a także innymi przepisami prawa. Prawa te przynależą Administratorowi  lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, Administrator niniejszym zezwala Użytkownikowi  na przeglądanie  strony www.fallwork.pli drukowanie  lub zapisywanie pliku z materiałami umieszczonymi na stronie  wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego bez powiązania z jakąkolwiek działalnością  gospodarczą lub zawodową,  pod warunkiem jednak, że Użytkownik nie usunie lub nie zmieni  w wydrukach lub plikach  informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani w jakikolwiek  sposób nie zmieni żadnych innych adnotacji umieszczonych przez Administratora lub inny  uprawniony podmiot. Zabrania się w całości czy też we fragmentach  kopiowania, fotokopiowania, powielania,  wyświetlania  lub przekazywania, zamieszczania w Internecie  - bez względu na formę i sposób-  treści i materiałów umieszczonych na stronie www.fallwork.pl. Użytkownicy zobowiązują się w żaden sposób  i na żadnym nośniku nie  dokonywać  żadnych zmian, nie  rozpowszechniać oraz nie upowszechniać, nie sprzedawać, nie dystrybuować, nie przesyłać, nie udostępniać w systemach  i w systemach informatycznych  oraz teleinformatycznych żadnych treści i materiałów zawartych na stronie www.fallwork.ploraz materiałów i treści  po zachowaniu ich do osobistego użytku. Sprawy nie uregulowane w niniejszej części Regulaminu objęte są  odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 90, poz.631, z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do wszystkich prawnie chronionych i stanowiących wyłączną własność Administratora lub innych osób lub firm, znaków towarowych umieszczonych w Serwisie Użytkownik  nie może w żaden sposób z nich korzystać i nie prezentować znaków towarowych bez uzyskania pisemnej zgody ich właściciela. 

Jeżeli Użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie  tej sprawy listownie na adres Administratora  lub e-mailem www.fallwork.pl. Wszystkie zgłoszone przypadki rzekomego naruszenia zostaną zbadane.

POLITYKA COOKIES.
 1. Serwis korzysta z plików cookies, które nie gromadzą danych osobowych. Informacja tak jest umieszczona na stronie głównej www.fallwork.pl (wyskakujące okienko „pop up” u dołu strony) po wejściu na stronę przez użytkownika. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dot. plików cookies. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są  w szczególności dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega,  że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 9. Pliki cookie są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 10. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania Serwisu.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w naszym Serwisie plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 • „Fallwork” sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 • Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług  wiąże się w przypadku Użytkowników zgłaszających zapytanie ofertowe z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych.
 • Wszelkie dane osobowe (np. adres e-mail, imię i nazwisko) podawane są przez Użytkownika dobrowolnie w celu uzyskania dostępu do oferowanych za jego pośrednictwem Serwisu usług i towarów.
 • Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wypełnienia formularza na stronie www.fallwork.pl jest „FALLWORK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Fallwork” sp. z o.o.) siedzibą w Poznaniu (61-823 Poznań), ul. Piekary 26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349039, REGON: 301323859, NIP: 7811846734, reprezentowana przez: Kamila Magrytę.
 • Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy kupna towarów lub usług u Administratora.
 • Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Spółki, tj. osoby zatrudnione u Administratora, które w związku z powierzonymi zadaniami mają dostęp do danych osobowych związanych z zapytaniami ofertowymi i do procedowania zamówień towarów i usług zamówionych u Administratora.
 • Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania osobie trzeciej (procesorowi) tj. firmie świadczącej Administratorowi usługi księgowości, rachunkowe i podatkowe w zakresie niezbędnym dla rozliczenia ewentualnej transakcji handlowej z Państwem i ciążących na Administratorze obowiązków prawno-podatkowych.
 • Przedmiotowe dane będą także udostępnianie osobom trzecim w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ściągania.
 • Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rozmów handlowych o produkcie lub usłudze oraz ewentualnie przez czas niezbędny do realizacji wzajemnie zawartej umowy sprzedaży-zakupu usługi, a także przez czas niezbędny do rozliczenia tejże umowy.
 • Osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skutkiem żądania usunięcia danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie będzie konieczność zakończenia współpracy z momentem złożenia takiego żądania gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wzajemnej umowy. 
 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (UODO)
 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
  • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI STRON.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, nie zakłócający prawidłowej pracy infrastruktury informatycznej i technicznej Serwisu oraz współpracujących z nim partnerów i kooperantów. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług, w szczególności za naruszenia praw autorskich i dóbr osób trzecich.
 • Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu bądź jego działaniami niezgodnymi z Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej.
 • Skutki wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie.
 • Szkody wynikające z trudności z dostępem do danych lub z utraty danych, awarii sprzętu lub oprogramowania, uszkodzenia lub zniszczenia danych bądź infrastruktury informatycznej lub technicznej przez osoby trzecie, a także za skutki zaprzestania świadczenia Usług.
 • Niemożność korzystania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu niezależne i niezawinione przez Administratora, w szczególności za trudności spowodowane przez podmioty i osoby trzecie (np. świadczące usługi hostingowe). Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępnie do Serwisu lub Usług, np. z przyczyn technicznych.
 • ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
 • Szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane przez niezależne, nieumyślne i niezawinione przez Administratora przyczyny, w szczególności przez siłę wyższą.
 1. Administrator  zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 2. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez niniejszy  Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

 

REKLAMACJE.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub świadczonych Usług należy zgłaszać Administratorowi niezwłocznie na adres e-mail:
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4.  Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Wchodząc na Stronę, Użytkownik akceptuje poniższy Regulamin. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, prosimy nie korzystać z tej Strony. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania postanowień niniejszego Regulaminu wedle swego wyłącznego uznania w dowolnym terminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie publikowana na stronie www.fallwork.pl. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu oznacza zgodę na każdorazową zmianę jego treści. Brak akceptacji zmian w treści Regulaminu oznacza rezygnację z korzystania z Usług Serwisu. Użytkownik powinien w takim wypadku zaprzestać korzystania z Usług.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważny, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu  pozostają w mocy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie odpowiednie przepisy  prawa polskiego, a Użytkownicy strony www.fallwork.pl wnioskując o dostęp oraz korzystając z  cytowanej wyżej strony, poddają się właściwości sądów powszechnych w Poznaniu.

24.05.2018 r.