Informacja PPK

W związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych . Fallwork Sp. z o. zawarła umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK  zarządzany przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona w wieku od 18 do 55 lat (osoby starsze do 70 roku życia tylko na wniosek). Oszczędności zebrane w ramach PPK są prywatne i dziedziczone.

Rachunki PPK będą zasilane wpłatami: pracownika, pracodawcy i państwa. Comiesięczne wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą zwiększyć wpłaty o składkę dodatkową. Państwo będzie przekazywać ustalone kwoty, niezależne od dochodów pracownika.

Środki w PPK będą inwestowane w jeden z 8 subfunduszy zdefiniowanej daty, których poziom ryzyka jest dopasowany do wieku uczestnika. W miarę zbliżania się do 60. roku życia subfundusz inwestycyjny automatycznie zmienia politykę inwestycyjną na mniej ryzykowną.

Pracownicy – uczestnicy PPK będą mieli wgląd do swojego rachunku PPK za pośrednictwem serwisu Moja Aviva. Aktualnie w Polsce ten serwis to unikatowe rozwiązanie, które zapewnia kompleksowy dostęp do wszystkich produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych w jednym miejscu. Dodatkowo w serwisie mogą być aktualne zniżki na produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne.

Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty – niezależne od dochodów pracownika.

Jeśli pracownik zdecyduje, że nie chce, aby środki w jego imieniu były odprowadzane na rachunek prowadzony w ramach PPK, musi podjąć odpowiednie działania w celu rezygnacji z programu. Rezygnacja z PPK nie następuje automatycznie – do pracownika należy złożenie deklaracji i dopilnowanie spełnienia warunków formalnych.

Rezygnacja z PPK musi zostać złożona w formie pisemnej i musi zawierać własnoręczne podpisy pracownika rezygnującego z udziału. Wypełnioną deklarację pracownik musi przekazać swojemu pracodawcy.

image005
FAQ_online.pdf 89,40 kB