Informacja PPK

W związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych . Fallwork Sp. z o. zawarła umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z Allianz Polska S.A.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona w wieku od 18 do 55 lat (osoby starsze do 70 roku życia tylko na wniosek). Oszczędności zebrane w ramach PPK są prywatne i dziedziczone.

Rachunki PPK będą zasilane wpłatami: pracownika, pracodawcy i państwa. Comiesięczne wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą zwiększyć wpłaty o składkę dodatkową. Państwo będzie przekazywać ustalone kwoty, niezależne od dochodów pracownika.

Środki w PPK będą inwestowane w jeden z 8 subfunduszy zdefiniowanej daty, których poziom ryzyka jest dopasowany do wieku uczestnika. W miarę zbliżania się do 60. roku życia subfundusz inwestycyjny automatycznie zmienia politykę inwestycyjną na mniej ryzykowną.

Pracownicy – uczestnicy PPK będą mieli wgląd do swojego rachunku PPK za pośrednictwem serwisu Allianz. Aktualnie w Polsce ten serwis to unikatowe rozwiązanie, które zapewnia kompleksowy dostęp do wszystkich produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych w jednym miejscu. Dodatkowo w serwisie mogą być aktualne zniżki na produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne.

Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty – niezależne od dochodów pracownika.

Jeśli pracownik zdecyduje, że nie chce, aby środki w jego imieniu były odprowadzane na rachunek prowadzony w ramach PPK, musi podjąć odpowiednie działania w celu rezygnacji z programu. Rezygnacja z PPK nie następuje automatycznie – do pracownika należy złożenie deklaracji i dopilnowanie spełnienia warunków formalnych.

Rezygnacja z PPK musi zostać złożona w formie pisemnej i musi zawierać własnoręczne podpisy pracownika rezygnującego z udziału. Wypełnioną deklarację pracownik musi przekazać swojemu pracodawcy.

image005
FAQ_online.pdf 89,40 kB