Klauzula informacyjna

„Fallwork”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
NIP: 7811846734
KRS: 0000349039
tel. +48 61 662 75 00
e-mail: kontakt@fallwork.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach realizacji współpracy z Fallwork Sp. z o.o. jest "FALLWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349039, NIP: 7811846734 reprezentowana przez: Kamil Magryta – Prezes Zarządu.
 2. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, której stronami są "FALLWORK" sp. z o.o. oraz Państwo, a także w związku z koniecznością prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych oraz rachunkowych ciążących na "FALLWORK" sp. z o.o. w ramach wzajemnej współpracy.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana ze spółką pod firmą „FALLWORK” sp. z o.o. oraz w celu prawidłowego wykonywania umów o których mowa powyżej w niniejszej klauzuli informacyjnej,
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Spółki, tj. przedstawiciele handlowi oraz pracownicy działu handlowego, pracownicy działu sprzedaży oraz kadr, pracownicy działu rekrutacji, magazynierzy, kierowcy, pracownicy działu windykacji, pracownicy działu IT oraz pracownicy księgowości.
 5. Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ściągania.
 6. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.Skutkiem żądania usunięcia danych osobowych będzie konieczność zakończenia współpracy z momentem złożenia takiego żądania.
 8. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (GIODO)